Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

(wybrane zagadnienia)

 

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

 

 

Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie
do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

 

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

 

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,

- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

 

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje
u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

 

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

 

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

 

Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

 

Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

 

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

 

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

 

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.