Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

96-300 Żyrardów

ul. Czysta nr 3

 

Tel. 46 854 12 47

Fax 46 854 12 48

 

                 www.piwzyrardow.pl

Sekretariat e-mail – zyrardow.piw@wetgiw.gov.pl

                              sekretariat@piwzyrardow.pl

______________________________________________________________________

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią pobierz>>

______________________________________________________________________

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności pobierz>>

______________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków pobierz>>

______________________________________________________________________

 

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

 

___________________________________________________________________________

APEL

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA

PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie, stąd choroba nie stwarza dla nich zagrożenia. Wirus ASF przez długi czas utrzymuje się w zwłokach zwierząt, dlatego muszą być one usuwane ze środowiska. Przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i poniesionych strat gospodarczych. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych), świeże lub w dowolnym stanie rozkładu, w tym również kości.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika ?

·         jeżeli to możliwe oznakować miejsce znalezienia zwłok, co ułatwi  odnalezienie ich przez służby;

·          powstrzymać się od dotykania i pozostawić je w miejscu znalezienia

·         zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy;

·         w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (punkt orientacyjny ewentualnie współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej.

Ponadto przypomina się aby w lesie: nie pozostawiać odpadków żywności, powstrzymać się od wywoływania hałasu i spuszczania psów ze smyczy. Osoba, która znalazła padłego dzika nie powinna przez 72 godziny wchodzić do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie

post_640x960 nr 1.jpg

post_640x960 nr 2.jpg

post_640x960 nr 3.jpg

post_640x960 nr 4.jpg

post_900x1200 nr 5.jpg

 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

 

W związku z wejściem w życie  decyzji Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, iż pozyskane dziki przez myśliwego na terenie powiatu żyrardowskiego muszą być dostarczone do chłodni sanitarnej.

 

Wykaz chłodni i lekarzy weterynarii nadzorujących na terenie powiatu żyrardowskiego:

1. Chłodnia – PIW Żyrardów – lek.wet. Stanisław Tęsiorowski  tel. 660730442

tech.wet.  Zygmunt Gradzik   tel. 668106124

 

2. Chłodnia - Zbiroża – lek.wet. Sławomir Wisławski  tel. 604683064

lek.wet.  Łukasz Oleszczuk    tel. 506167759

 

3. Chłodnia – Sokule  - lek.wet.  Bogdan Guczyński   tel. 604151914.

 

________________________________________

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY, 3 listopada 2017 r.

___________________________________________________________________

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików

Zmniejszenie liczebności populacji dzików w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń to główny cel zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików. Jest on prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich –wyłącznie poza terenami zamieszkałymi.

20 października 2017 r. Wojewoda Mazowiecki działając na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie numer 17 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów: mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Odstrzał sanitarny ma na celu zmniejszenie liczebności populacji dzików wzdłuż drogi E30 i autostrady A2, będących głównym szlakiem komunikacyjnym wschód-zachód w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Odstrzał jest prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich-Warszawy.

Planowany jest odstrzał sanitarny 240 dzików, w tym 190 dzików w obwodach łowieckich i 50 na obszarach leśnych Warszawy. Odstrzał na terenie m.st. Warszawy prowadzony będzie wyłącznie poza terenami zamieszkałymi. Nie będą organizowane polowania, a odstrzały będą prowadzone w sposób indywidualny z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności w miejscach, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla ludzi.

 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

                                                                                                                  

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności. Pobierz>>

                                                                                                                  

 

 

ai1.jpg

ai2.jpgRozporządzenie Ministra Rolnictwa pobierz>>

 

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii w  Żyrardowie  w oparciu o art. 16  ustawy   z  dnia 19  stycznia  2004  r.  o  Inspekcji  Weterynaryjnej   (Dz.U.   z  20l6r.   poz.   1077)  informuje   że, z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2017 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie   z   art.   16   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   o   Inspekcji   Weterynaryjnej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami  Inspekcji m.in. do:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaż zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

-  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

- badania mięsa zwierząt łownych;

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;

- pobierania próbek do badań;

- sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

- badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego   Lekarza   Weterynarii    w   Żyrardowie    winni    spełniać   wymagania   określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860).

 

Zgłoszenie  o  gotowości  powinno  nastąpić  do  dnia  13  stycznia  2017r. 

 

Jednocześnie      Powiatowy      Lekarz       Weterynarii       w       Żyrardowie     informuje, iż  zgłoszenie   gotowości   do   wykonywania   czynności   urzędowych   nie   jest   równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie będzie prowadził, względem osób, które mają zostać wyznaczone, postępowanie administracyjne z urzędu.

 

 

asf_01.jpg

 

asf_02.jpg

_________________________________________________________________

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, iż na terenie powiatu żyrardowskiego niżej wymienione rzeźnie uprawnione są do  przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności

 

1.      Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów,  tel.46 857 11 35

2.      Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

3.      Skup- Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel.46 856 91 40

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - pobierz>>

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Żyrardowie

z dnia 2 stycznia 2012r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie rozpoczyna procedurę wyznaczeń na stanowiska nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i rozbiorem mięsa czerwonego w następujących rzeźniach:

 

Lp.

Nazwa zakładu

Adres zakładu

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Telefon

1.

Rzeźnia Kazimierz Kuran

96-320 Mszczonów
ul. Ks. J. Poniatowskiego 22

14380101

46 857-17-15

2.

Skup i Ubój Żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt

96-325 Radziejowice, Kuranów 15

14383802

46 857-15-80

3.

Skup, Ubój, Sprzedaż Mięsa, Usługi z zakresu uboju zwierząt rzeźnych Danuta Zdzieszyńska

96-320 Mszczonów

Wymysłów, ul. Piekarska 16

14383803

46 857-11-35

4.

Skup, sprzedaż, ubój żywca s.c. Stanisław i Mariusz Frączkiewicz

96-315 Wiskitki

Starowiskitki Parcel 2

14383804

46 856-91-40

 

 

________________________________________________________________________________________________