Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Archiwum

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

 

23.02.2017

Rozporzazenie_Nr_2.jpg

 

 

15.10.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, informuje iż:

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny

do spraw Pasz i Utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czysta 3
96-300 Żyrardów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żyrardów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór na produkcją i obrotem pasz
 • nadzór na produkcją pierwotną pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • nadzór nad eksportem i importem oraz obrotem pasz i dodatków
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji
 • prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych powiatowych inspektoratach weterynarii

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru,
- stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzeniem kontroli,
- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze,
W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

o    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

08-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Czysta 3
96-300 Żyrardów

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 854 12 47
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

________________________________________________________________________________________________

01.02.2011

 

    „Kontrola Głównej Inspekcji Weterynarii w schronisku rozpoczęła się w ostatni piątek. - Wstępne wyniki kontroli są pozytywne dla schroniska. To nie jest tak, jak przedstawiały to media - powiedział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

     Podkreślił, że schronisko ma problemy, ale związane z prowadzeniem dokumentacji. - Wszystkie psy powinny być chipowane lub ich opisy prowadzone bardziej szczegółowo. Natomiast uchybień dotyczących dobrostanu zwierząt nie stwierdzono - wyjaśnił.”

 

___________________________________________________________________________

 

Żyrardów, dn. 27 stycznia 2011

 

PIW.Ż.4616/14/11

 

 

Szanowny Pan

Kamil Durczok

Redaktor Naczelny TVN24

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

e-mail: kontakt24@tvn.pl

 

 

 

Żądanie sprostowania

 

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz. U. 1984  Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie domaga się sprostowania niezgodnych z prawdą informacji, podanych w dniu 26 stycznia 2011 w programie „Prosto z Polski” wyemitowanym w stacji TVN24 o godzinie 17.10 oraz w serwisie informacyjnym „Fakty” wyemitowanym w stacji TVN o godzinie 19.00 i udostępnionych na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/, dotyczących schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

    W materiałach tych wykorzystano fragmenty filmu pochodzące od organizacji społecznej o nazwie „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” zs. w Trzciance, nagranego w grudniu 2008 roku na terenie domu prywatnego pani Magdaleny Szwarc - prowadzącej schronisko, a nie na terenie schroniska.

    Materiał filmowy został zmontowany w taki sposób, aby stworzyć u oglądającego wrażenie drastycznych warunków bytowych zwierząt utrzymywanych w schronisku i kompletnej bezczynności organów Inspekcji Weterynaryjnej  w zakresie nadzoru nad tym obiektem. Materiał filmowy zawierał również zdjęcia drastycznie okaleczonych zwłok zwierzęcych, z sugestią, że wykonano je na terenie schroniska w Korabiewicach, choć na zdjęciach nie istnieją jakiekolwiek punkty odniesienia pozwalające stwierdzić, że te zdjęcia zostały wykonane właśnie w tym schronisku.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie wyraża głębokie zdziwienie, że redaktor Jacek Malarski nie zechciał w dniu 24 stycznia 2011 zapoznać się z całością postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie, prowadzonego na okoliczność wniosku organizacji „Pogotowie i Straż dla Zwierząt”  zs. w Trzciance, w sprawie odebrania w pierwszym kwartale 2009 roku pięciu psów ze schroniska w Korabiewicach, z powodu złych warunków bytowych zwierząt tam utrzymywanych. Nie wyraził również zainteresowania, aby pojechać do schroniska z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, w celu zarejestrowania materiału dotyczącego warunków utrzymania zwierząt w schronisku.

    Widocznie pogoń za tanią sensacją i chęć wypełnienia ramówki programu przeważyła nad elementarną dziennikarską rzetelnością.

    Pomimo nieuczciwego przedstawienia przez Telewizję TVN w dniu 26 stycznia 2011 funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Korabiewicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie stoi na stanowisku, że opinia publiczna powinna być informowana rzetelnie. Dlatego zaprasza ekipę Telewizji TVN do zapoznania się na miejscu, w dowolnym terminie, z warunkami panującymi w schronisku w Korabiewicach. Jeżeli będziecie Państwo chcieli skorzystać z powyższego zaproszenia proszę o informację telefoniczną dzień wcześniej (numer telefonu 468541247).
    W przypadku gdybyście Państwo chcieli przyjechać bez uprzedzenia, proszę o przyjazd do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Żyrardowie w dowolnym dniu roboczym do godziny 10.00.

 

 

         z poważaniem

 

 

Do wiadomości

1.        Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2.        a/a

 

 

Oryginalne pismo do ściągnięcia tutaj>>