Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Strona główna

 

Klauzula informacyjna PIW w Żyrardowie

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii poprzez adres e mail: iod@safeguard.com.pl

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Żyrardowie, w związku z realizacją umów z kontrahentami oraz w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

·        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

·        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Żyrardowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.      Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

8.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

·        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·        prawo do przenoszenia danych

·        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9.      W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z naruszeniem prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Ubój z konieczności w rzeźni

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Punkty chipowania zwierząt i szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Kontakt

 

Formularze

 

Praca w PIW

 

Wyznaczenia

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej