Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Strona główna

 

W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Ubój z konieczności w rzeźni

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Punkty chipowania zwierząt i szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Kontakt

 

Formularze

 

Praca w PIW

 

Wyznaczenia

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Główny Lekarz Weterynarii opracował następujące dokumenty, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

- ulotkę informacyjną pobierz>>
- dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym); pobierz>>
- wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych; pobierz>>
- wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa; pobierz>>
- wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie; pobierz>>
- lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce; pobierz>>
- zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń; pobierz>>
- wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie; pobierz>>
- wzór spisu świń. pobierz>>

Główny Lekarz Weterynarii opracował materiał służący do przeprowadzania przez terenowe jednostki Inspekcji Weterynarii kontroli spełnienia przez hodowców świń wymagań wynikających z powyższego rozporządzenia.
"Lista kontrolna SPIWET - ASF 2" pobierz>>

______________________________________________________

 

Warszawa, dn. 17 lutego 2014r.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie

wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

    Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w ramach programu monitorowania afrykańskiego pomoru świń, który prowadzony jest w Polsce od 2013r., w okolicach wsi

Grzybowszczyzna, gm. Szudziałowo, (woj. podlaskie) w odległości ok. 900 m od granicy z Białorusią, zidentyfikowano martwego dzika, w którego tkankach badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, wykryto materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń.

    Zgodnie z procedurami, podjęto wszystkie działania mające na celu zwalczanie choroby oraz zapobieżenie dalszemu jej szerzeniu się.

 

______________________________________________________

 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zostaną

przekazane podczas konferencji prasowej Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2014r.

w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr n. wet. Janusz Związek

 

 

 

 Co to jest afrykański pomór świń?

 

    Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

   W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.wetgiw.gov.pl/asf

 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);

sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;

duszność, pienisty wypływ z nosa;

wypływ z worka spojówkowego;

biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;

niedowład zadu;

objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;

ronienia.

 

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

- nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);

- uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

 

ZAPAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Główny Lekarz Weterynarii

 

 

17.02.2014

 

Pierwszy przypadek ASF u dzika w Polsce

 

   17 lutego br. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał oficjalne wyniki badania laboratoryjnego potwierdzające znalezienie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypadek dotyczy padłego dzika, a nie świń w gospodarstwie. 
Wirus ASF nie jest groźny dla człowieka, choroba nie przenosi się na ludzi.

   Próbki zostały pobrane 13 lutego br. od padłego dzika, który został znaleziony w gminie Szudziałowo, ok. 900 m od granicy z Białorusią w ramach prowadzonego Programu Monitorowania ASF.

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce podjął stosowne działania już w dniu 15 lutego br., mając na względzie sytuację epizootyczną na Białorusi.

   Już od lutego 2011 roku, Główny Lekarz Weterynarii polecił Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, aby w pasie przygranicznym o szerokości 40 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim rozpoczął prewencyjne pobieranie próbek do badań w kierunku ASF od wszystkich padłych świń oraz od padłych i odstrzelonych dzików. Dodatkowo, na początku marca 2012 roku wprowadzono analogiczny, prewencyjny monitoring w powiatach leżących w pasie przygranicznym o szerokości 40 km od granicy z Litwą, Republiką Białorusi oraz Ukrainą.    Równolegle odbywały się szkolenia przypominające dotyczące ASF dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz dla hodowców świń. W związku z wykryciem ognisk ASF na terytorium Białorusi, od lipca 2013 r. na terytorium Polski wprowadzono prewencyjny Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Program jest kontynuowany również w roku bieżącym.

   Inspekcja Weterynaryjna ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim, Strażą Graniczną oraz Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w kwestii przekazywania informacji o padłych dzikach znalezionych, w trakcie wykonywania przez te instytucje czynności służbowych, w szczególności w strefie przygranicznej.

   Bliższe informacje zostaną podane w dniu jutrzejszym (18 lutego br.) przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę, który dziś przebywa na Radzie Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Brukseli. Na tym posiedzeniu również omawiana jest kwestia ASF, na wniosek Polski i Litwy z udziałem Komisarzy UE Daciana Ciolosa i Toniego Borga.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r.

 

Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stwierdzenia

afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie

 

Czytaj więcej>>