Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Strona główna

 

Archiwum

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Ubój z konieczności w rzeźni

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Punkty chipowania zwierząt i szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Kontakt

 

Formularze

 

Praca w PIW

 

Wyznaczenia

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

 

________________________________________

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY, 3 listopada 2017 r.

___________________________________________________________________

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików

Zmniejszenie liczebności populacji dzików w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń to główny cel zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików. Jest on prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich –wyłącznie poza terenami zamieszkałymi.

20 października 2017 r. Wojewoda Mazowiecki działając na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie numer 17 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów: mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Odstrzał sanitarny ma na celu zmniejszenie liczebności populacji dzików wzdłuż drogi E30 i autostrady A2, będących głównym szlakiem komunikacyjnym wschód-zachód w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Odstrzał jest prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich-Warszawy.

Planowany jest odstrzał sanitarny 240 dzików, w tym 190 dzików w obwodach łowieckich i 50 na obszarach leśnych Warszawy. Odstrzał na terenie m.st. Warszawy prowadzony będzie wyłącznie poza terenami zamieszkałymi. Nie będą organizowane polowania, a odstrzały będą prowadzone w sposób indywidualny z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności w miejscach, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla ludzi.

 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

 

ai1.jpg

 

 

 

 

ai2.jpgRozporządzenie Ministra Rolnictwa pobierz>>

 

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii w  Żyrardowie  w oparciu o art. 16  ustawy   z  dnia 19  stycznia  2004  r.  o  Inspekcji  Weterynaryjnej   (Dz.U.   z  20l6r.   poz.   1077)  informuje   że, z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2017 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie   z   art.   16   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   o   Inspekcji   Weterynaryjnej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami  Inspekcji m.in. do:

-  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;

-  sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaż zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

-  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

-  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

-  badania mięsa zwierząt łownych;

-  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;

-  pobierania próbek do badań;

-  sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

- badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego   Lekarza   Weterynarii    w   Żyrardowie    winni    spełniać   wymagania   określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860).

 

Zgłoszenie  o  gotowości  powinno  nastąpić  do  dnia  13  stycznia  2017r. 

 

Jednocześnie      Powiatowy      Lekarz       Weterynarii       w       Żyrardowie     informuje, iż  zgłoszenie   gotowości   do   wykonywania   czynności   urzędowych   nie   jest   równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie będzie prowadził, względem osób, które mają zostać wyznaczone, postępowanie administracyjne z urzędu.

_____________________________________________________________________________

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, iż na terenie powiatu żyrardowskiego niżej wymienione rzeźnie uprawnione są do  przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności

 

1.     Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów,  tel.46 857 11 35

2.     Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

3.     Skup- Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel.46 856 91 40

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - pobierz>>

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

23.02.2017

Rozporzazenie_Nr_2.jpg

 

 

15.10.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, informuje iż:

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny

do spraw Pasz i Utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czysta 3
96-300 Żyrardów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żyrardów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór na produkcją i obrotem pasz
 • nadzór na produkcją pierwotną pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • nadzór nad eksportem i importem oraz obrotem pasz i dodatków
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji
 • prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych powiatowych inspektoratach weterynarii

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru,
- stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzeniem kontroli,
- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze,
W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

o   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

08-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Czysta 3
96-300 Żyrardów

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 854 12 47
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

________________________________________________________________________________________________

01.02.2011

 

    „Kontrola Głównej Inspekcji Weterynarii w schronisku rozpoczęła się w ostatni piątek. - Wstępne wyniki kontroli są pozytywne dla schroniska. To nie jest tak, jak przedstawiały to media - powiedział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

     Podkreślił, że schronisko ma problemy, ale związane z prowadzeniem dokumentacji. - Wszystkie psy powinny być chipowane lub ich opisy prowadzone bardziej szczegółowo. Natomiast uchybień dotyczących dobrostanu zwierząt nie stwierdzono - wyjaśnił.”

 

___________________________________________________________________________

 

Żyrardów, dn. 27 stycznia 2011

 

PIW.Ż.4616/14/11

 

 

Szanowny Pan

Kamil Durczok

Redaktor Naczelny TVN24

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

e-mail: kontakt24@tvn.pl

 

 

 

Żądanie sprostowania

 

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz. U. 1984  Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie domaga się sprostowania niezgodnych z prawdą informacji, podanych w dniu 26 stycznia 2011 w programie „Prosto z Polski” wyemitowanym w stacji TVN24 o godzinie 17.10 oraz w serwisie informacyjnym „Fakty” wyemitowanym w stacji TVN o godzinie 19.00 i udostępnionych na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/, dotyczących schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

    W materiałach tych wykorzystano fragmenty filmu pochodzące od organizacji społecznej o nazwie „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” zs. w Trzciance, nagranego w grudniu 2008 roku na terenie domu prywatnego pani Magdaleny Szwarc - prowadzącej schronisko, a nie na terenie schroniska.

    Materiał filmowy został zmontowany w taki sposób, aby stworzyć u oglądającego wrażenie drastycznych warunków bytowych zwierząt utrzymywanych w schronisku i kompletnej bezczynności organów Inspekcji Weterynaryjnej  w zakresie nadzoru nad tym obiektem. Materiał filmowy zawierał również zdjęcia drastycznie okaleczonych zwłok zwierzęcych, z sugestią, że wykonano je na terenie schroniska w Korabiewicach, choć na zdjęciach nie istnieją jakiekolwiek punkty odniesienia pozwalające stwierdzić, że te zdjęcia zostały wykonane właśnie w tym schronisku.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie wyraża głębokie zdziwienie, że redaktor Jacek Malarski nie zechciał w dniu 24 stycznia 2011 zapoznać się z całością postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie, prowadzonego na okoliczność wniosku organizacji „Pogotowie i Straż dla Zwierząt”  zs. w Trzciance, w sprawie odebrania w pierwszym kwartale 2009 roku pięciu psów ze schroniska w Korabiewicach, z powodu złych warunków bytowych zwierząt tam utrzymywanych. Nie wyraził również zainteresowania, aby pojechać do schroniska z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, w celu zarejestrowania materiału dotyczącego warunków utrzymania zwierząt w schronisku.

    Widocznie pogoń za tanią sensacją i chęć wypełnienia ramówki programu przeważyła nad elementarną dziennikarską rzetelnością.

    Pomimo nieuczciwego przedstawienia przez Telewizję TVN w dniu 26 stycznia 2011 funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Korabiewicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie stoi na stanowisku, że opinia publiczna powinna być informowana rzetelnie. Dlatego zaprasza ekipę Telewizji TVN do zapoznania się na miejscu, w dowolnym terminie, z warunkami panującymi w schronisku w Korabiewicach. Jeżeli będziecie Państwo chcieli skorzystać z powyższego zaproszenia proszę o informację telefoniczną dzień wcześniej (numer telefonu 468541247).
    W przypadku gdybyście Państwo chcieli przyjechać bez uprzedzenia, proszę o przyjazd do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Żyrardowie w dowolnym dniu roboczym do godziny 10.00.

 

 

         z poważaniem

 

 

Do wiadomości

1.       Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2.       a/a

 

 

Oryginalne pismo do ściągnięcia tutaj>>